Rejseregler

Mundbind

Der er krav om mundbind pr. 22.08.2020 i al kollektiv trafik på alle tidspunkter af døgnet. Mundbind eller vesir skal være påført, inden man stiger ombord. Kravet om mundbind eller visir gælder ikke børn under 12 år, personer med vejrtrækningsbesvær. nedsat bevidsthedsniveau, eller personer med fysiske eller mentale svækkelser, som gør, at de ikke selv kan fjerne mundbindet.

Kontrolafgift

Passagerer som, ved særlig billetkontrol på busserne, ikke har gyldig billet eller kort, skal betale en kontrolafgift på 750/375 kr. Det er altid passagerens eget ansvar at være korrekt billetteret.

Kontrolpersonalet er udstyret med et særligt legitimationskort.

Rejsegaranti:

I nogle tilfælde kan du få refunderet udgift til taxi, hvis din busforbindelse svigter. Rejsegarantien gælder kun for planlagt kørsel. Den gælder ikke, hvis der er sket ændringer i kørslen, som BAT i god tid har varslet via nye køreplaner, annoncering, plakater eller på hjemmesiden.

Garantien gælder ikke ved force majeure, altså når forsinkelsen skyldes forhold ude fra, som BAT ingen indflydelse har på, og hvor du som passager bør vide, at der kan ske aflysninger og forsinkelser.

Force majeure kan f.eks. være:

Arbejdsnedlæggelser og blokader
Dårlige vejrforhold, som f.eks. kraftig sne, fygning, orkan osv.
Trafikproblemer affødt af f.eks. vejarbejde og trafikuheld
Trafikproblemer affødt af trængsel i højsæsonen (gælder alene rute 7 og 8)

Du skal planlægge rejsen, så du har rimelig tid til at skifte bus.

Korrespondance til andre aktører i den kollektive trafik er ikke omfattet. Det vil sige, at hvis du rejser videre med f.eks. færge eller fly, er denne del af rejsen ikke omfattet af rejsegarantien.

I alle andre situationer er du som udgangspunkt dækket af BAT's rejsegaranti.

Læs mere her: BAT's rejsegaranti-folder og BAT-taxirefusionsskema.

Pensionister

Pensionister kan køre på de for børn gældende vilkår på samtlige ruter under BAT.

Pensionister skal på forlangende kunne ligitimere sig med navn og fødeselsdag.

Er du over 65 år, er gyldig legitimation f. eks. kørekort, sundhedskort/sygesikringsbevis, DSB's legitimationskort eller et særligt Legitimationskort for førtidspensionister, som udstedes af BAT til bornholmske førtidspensionister ved henvendelse  på Munch Petersens Vej 2, Rønne. Kortet er kun gyldigt til kørsel med BAT's busser. (Pensionsmeddelelse (højst et år gammelt) skal medbringes ved udstedelsen. Foto tages af BAT's personale. 

 

Hvis du modtager førtidspension, kan du få DSB Legitimationskort gratis i DSB Salg & Service og hos 7-eleven på stationerne. Du skal fremvise dokumentation for førtidspension, som er din seneste pensionsmeddelelse, samt aflevere et pasfoto.

Pensionsmeddelelsen må højst være et år gammel. Legitimationskortet udstedes for 999 dage ad gangen.

Blinde og stærkt svagtseende

Blinde og stærkt svagtseende samt deres ledsager kan mod forevisning af gyldigt medlemsbevis til Dansk Blindesamfund rejser på hver deres børnebillet kontant.
Førerhunde der er forsynet med emblem, kan medtages gratis.

Ledsagerkort Danmark

Rejsende samt deres ledsager rejser på hver deres børnebillet kontant.

Børnehaver

Børnehaver, skolefritidsordninger eller lignende institutioner med børn under 10 år, og som kun har få voksne ledsagere betaler normal takst for de voksne samt en voksenbillet for hver påbegyndt gruppe af 4 børn uanset alder, d.v.s. børn under 4 år regnes med.
Endvidere tilbydes børnehavekort. (Gyldigt 1 år).

Soldater

Værnepligtige kan benytte DSB´s Rejsekort for værnepligtige til fribefordring på hele Bornholm.

Hunde m.v.

Førerhunde - se under "Blinde og stærkt svagtseende"

Småhunde, katte, fugle og andre smådyr kan medtages gratis i alle busser, når de er anbragt i tasker, kurve eller lignende af normal størrelse (60x60x30 cm), og når de forbliver i tasken eller kurven under hele rejsen.

Andre hunde, som skal være i snor og under førerens kontrol, befordres mod betaling af barnetakst. Hver passager må kun medtage éen større hund.

Chaufføren kan afvise hunde og andre dyr som skønnes at være til gene for passagererne.

Foldecykler og (el)løbehjul

Du må gerne medtage foldecykler og (el)løbehjul, der fylder mindre end 30 x 60 x 100 cm, uden køb af en cykelbillet.

Cyklen / løbehjulet skal transporteres sammenfoldet under hele rejsen.

(El)løbehjul, der ikke overholder disse krav, skal overholde øvrige regler for cykelmedtagning.

Gyldighed togbillet

En togbillet er kun gyldig til en busrejse på Bornholm såfremt der på billetten er anført:
"Til Rønne (Alle)"
på den på togbilletten anførte dato.

DSB-billetten kan benyttes til en fremadskridende rejse i forbindelse med færgeankomst/afgang. Omstigning kan ske. Rejse inklusiv omstigning må ikke overstige 120 min.

Gruppebilletter udstedt af DSB giver ikke pladsreservation på BAT's rutenet.

Henvisninger og klagemuligheder

Der henvises til EU Forordning Nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om
buspassagerers rettigheder som kan findes hér: https://publications.europa.eu/da/publication-detail/-/publication/42013690-354a-4289-b094-cef215ad6534/language-da

Ligesom det altid er muligt at klage til Ankenævnet for Bus, Tog og Metro ved afgørelser truffet af BAT, hvor klager ikke får medhold. Dette kan gøres hér: http://www.abtm.dk/

Rejsereglerne udgives af DSB, Arriva Tog og Metroselskabet I/S, samt Trafikselskabet Movia,
BAT, FynBus, Sydtrafik, Midttrafik og Nordjyllands Trafikselskab i henhold til "Jernbaneloven" og
"Lov om trafikselskaber".

De fælles landsdækkende rejseregler gælder for rejser med ovenstående selskaber i Danmark. Det vil sige rejser med bus, tog og metro. 

Klik her for de fælles landsdækkende rejseregler