Persondata

Bornholms Regionskommune behandler personoplysninger om dig

 

BAT behandler personoplysninger om dig (den registrerede) som kunde, når du benytter dig af BAT’s ydelser.

BAT er et trafikselskab og har opgaver, som fremgår af lov om trafikselskaber. Personoplysningerne indsamles og behandles som led i BAT’s varetagelse af sin opgave som trafikselskab og i overensstemmelse med loven.

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14, skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager oplysninger om dig fra dig selv og fra andre.

De oplysninger vi skal give dig er følgende:

 1. Kontaktoplysninger til Bornholms Regionskommunen (som er dataansvarlig)
 1. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
 2. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
 3. Kategorier af personoplysninger
 4. Modtagere eller kategorier af modtagere
 5. Hvor dine personoplysninger stammer fra
 6. Overførsel til modtagere i tredjelande
 7. Opbevaring af dine personoplysninger
 8. Retten til at trække samtykke tilbage
 9. Dine øvrige rettigheder
 10. Klage til Datatilsynet

 

I nedenstående tekst finder du en uddybning af disse oplysninger. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

 

 1. Kontaktoplysninger til Bornholms Regionskommunen (som er dataansvarlig)

 

Bornholms Regionskommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Bornholms Regionskommune
Munch Petersens Vej 2,
3700 Rønne
CVR-nr.: 26 69 63 48
Telefon: 56 92 00 00

 1. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

 • På telefon: 56 92 00 00
 • Ved brev: Bornholms Regionskommune
                    Att. databeskyttelsesrådgiver

                  Ullasvej 23

                  3700 Rønne

Som Borger:
Direkte link til at sende en mail sikkert til ”Databeskyttelsesrådgiver (DPO)” via digital post på borger.dk
https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=21149

 

Som virksomhed:
Direkte link til at sende en mail sikkert til ”Databeskyttelsesrådgiver (DPO)” via virk.dk for virksomheder:

https://post.virk.dk/?logon=virksomhed&function=inbox&mailboxid=21149

 

 1. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

BAT er en offentlig myndighed. Personoplysninger behandles alene som led i offentlig myndighedsudøvelse og til brug for varetagelse af de opgaver, som BAT skal udføre i overensstemmelse med lov om trafikselskaber.

Personoplysningerne behandles for at kunne sælge dig billetter, udstede kvitteringer og identificere dig i forbindelse med supportsager og opkræve betaling. BAT indsamler og behandler dine personoplysninger, så BAT til enhver tid kan yde den bedst mulige service som trafikselskab over for dig.

BAT behandler endvidere personoplysninger i forbindelse med udstedelse af kontrolafgift, behandling af klager over udstedte afgifter og opkrævning af skyldige beløb.

 

BAT Webshop

Du kan som kunde købe din busbillet online. Du giver i den forbindelse personoplysninger, som BAT behandler for at administrere dig som kunde.

Personoplysningerne der indsamlet via BAT’s Webshop opbevares i indeværende år samt yderligere i 3 år jf. bogføringsloven.

 

BAT’s app

BAT Mobilbillet i Rejseplanens App ejes og administreres af BAT

Du kan downloade Mobilbillet-app og oprette en konto. Du giver i den forbindelse personoplysninger, som BAT behandler for at administrere dig som kunde.

Trackingoplysninger indsamlet via BAT Mobilbillet appen opbevares i 13 måneder.

Personoplysninger som anvendes i forbindelse med billetkøb på appen opbevares i indeværende år samt yderligere i 3 år jf. bogføringsloven.

 

Skolebuskort

BAT modtager personoplysninger fra skolen, og personoplysningerne bruges til udstedelse og administration af skolebuskort til befordringsberettigede elever i folkeskolen.

Personoplysninger der indsamles i forbindelse med skolekortordningen opbevares så længe eleven gør brug af skolebuskortordningen.

 

Billetkontrol

Du kan blive mødt af en kontrollør i bussen, og hvis du ikke har korrekt rejsehjemmel, registrerer vi dine personoplysninger til brug for udstedelse af kontrolafgift, behandling af klager over udstedte afgifter og opkrævning af skyldige beløb.

Personoplysninger der indsamles i forbindelse med korrespondance om billetkontrol, opbevares i journalsystemet indtil dette afleveres til Rigsarkivet jf. arkivloven, som sker hvert 5. år. Selve kontrolafgiften slettes 3 år efter det år, hvor de er betalt.

TV-overvågning

For at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger, tilføre tryghed for borgere og ansatte hos BAT samt skabe mulighed for efterforskning af kriminelle handlinger foretages der TV-overvågning ved en række kommunale bygninger og anlæg i Bornholms Regionskommune, herunder i BAT’s busser.

På alle lokationer, hvor der foretages tv-overvågning, er der skiltning der viser, at der foretages tv-overvågning.

Overvågningen følger kommunens retningslinjer og reglerne for tv-overvågning.

Det er kun en sagligt afgrænset personkreds, der kan tilgå optagelserne og optagelserne bliver kun opbevaret så længe det er nødvendigt i forhold til formålet. Optagelserne kan blive videregivet til politiet i tilfælde af, at politiet har brug for optagelserne til en politimæssig opgave.

BAT følger tv-overvågningslovens regel om, at optagelserne som udgangspunkt skal slettes senest efter 30 dage.

 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a og e (almindelige oplysninger)
 • Databeskyttelsesforordningen artikel 9, stk. 2, litra a, b, f og g (følsomme oplysninger)
 • Databeskyttelsesloven § 11, stk. 1 (personnummer)

Retsgrundlaget kan i visse situationer endvidere være databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b. Det fremgår her, at der er tale om en lovlig behandling, hvis behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.

 

BAT tilbyder forskellige applikationer i forbindelse med de servicer, som BAT leverer. Applikationerne anvender GPS-tracking, og retsgrundlaget for denne funktion er samtykke efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Samtykket til at blive tracket bliver givet i forbindelse med brug af applikationen. Det vil være muligt at slå GPS-tracking til i applikationens indstilling. Det følger af artikel 7, stk. 3, at du som registreret til enhver tid kan tilbagetrække dit samtykke, såfremt du ikke ønsker, at dine personoplysninger behandles af BAT

 

 

 

 1. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig i det omfang, det er sagligt begrundet i sagens behandling eller vores myndighedsopgave:

 • Almindelige personoplysninger, fx navn, adresse, e-mailadresse, fødselsdato.
 • Følsomme personoplysninger, fx helbredsoplysninger, men kun i det omfang det er nødvendigt af hensyn til sagens behandling.
 • CPR-nr.

 

 1. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver dine personoplysninger i det omfang, det er sagligt begrundet i sagens behandling eller vores myndighedsopgave. I de situationer, hvor vi kun kan videregive dine personoplysninger med dit samtykke, vil vi naturligvis først indhente dette.

Dine oplysninger vil i mange tilfælde også blive håndteret af BAT’s databehandlere/leverandører der står for driften af IT-systemerne.

Vi kan bl.a. udveksle oplysninger med nedenstående personer og systemer, men vi gør det kun i det omfang, at det er relevant for din sag:

 • Vognmænd og busselskab
 • IT-leverandører
 • Andre af BAT’s samarbejdspartnere og leverandører
 • dk

 

 1. Hvor dine personoplysninger stammer fra
 • Dig selv
 • Det Centrale Personregister (CPR)
 • andre myndigheder eller fælles registre, hvis vi har behov for og hjemmel til at indhente yderligere oplysninger

 1. Overførsel til modtagere i tredjelande

 

Vi overfører som udgangspunkt ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU

 

Såfremt dine oplysninger bliver overført til en modtager udenfor EU, vil vi forinden have vurderet modtagerlandets sikkerhedsniveau, så du ikke opnår en ringere beskyttelse ved, at dine personoplysninger bliver behandlet i et land udenfor EU.

 

 1. Opbevaring af dine personoplysninger

Personoplysninger gemmes så længe, det er nødvendigt for at administrere dig som kunde, eller i øvrigt for at overholde gældende lovgivning, herunder betalingsloven, bogføringsloven, databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Dokumenter og anden information, der relaterer til BAT’s notat- og journalpligt som forvaltningsmyndighed, opbevares som udgangspunkt i fem år, efter at sagen er afsluttet

Visse sagsdokumenter overføres herefter til Rigsarkivet, jf. arkivloven.

 

 

 

 1. Retten til at trække samtykke tilbage

Såfremt behandlingen er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 

 1. Dine øvrige rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Såfremt du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

 1. Mulighed for at klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du opfordres dog til i første omgang at rette din klage til Bornholms Regionskommune, så vi kan revurdere vores behandling af dine personoplysninger. Såfremt du ønsker at indgive din klage direkte til Datatilsynet, kan du anvende nedenstående informationer.

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Tlf. 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk

 

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.